Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η δημιουργία ενός συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ για την υλοποίηση και την πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο/εποπτεία της εξέλιξης των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την άμεση μεγιστοποίηση του οφέλους από την αξιοποίηση υπαρχουσών/όντων δομών/φορέων/εμπλεκομένων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ, ενώ παράλληλα αποφεύγονται τυχόν ασυμβατότητες (πχ. Υλοποίηση ΕΕΚ και πιστοποίηση) και διευκολύνεται, μεταξύ άλλων, η ομαλή εφαρμογή συστήματος ποιότητας στην ΕΕΚ.
Στο πλαίσιο της Πράξης, η οποία έχει οριζόντια εφαρμογή, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1: «Επιτελικός συντονισμός και εποπτεία της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ».
Για τη λειτουργία του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ συστήνονται και συγκροτούνται η Εθνική Επιτροπή που έχει την ευθύνη για τη συνολική διακυβέρνηση της ΕΕΚ και η Τεχνική Επιτροπή η οποία θα υποστηρίζει το έργο της Εθνικής Επιτροπής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των μελών της Τεχνικής Επιτροπής και στελεχών εκπαίδευσης προκειμένου να υλοποιηθούν συντονιστικές ενέργειες, επαφές, ενημερώσεις και έλεγχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση των δράσεων/παρεμβάσεων στον τομέα της ΕΕΚ και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία.
Δράση 2: «Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας».
Η δράση αφορά στη δημιουργία Μονάδας Διοίκησης Έργου για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στο έργο της Τεχνικής Επιτροπής για τον κεντρικό συντονισμό και την επιτελική παρακολούθηση των επιμέρους δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη Διακυβέρνηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΕΚ .

Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Skip to content