Στο Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής προβλέπεται η μαθητεία των ΕΠΑΛ να διεξάγεται στο μεταδευτεροβάθμιο 4ο έτος σπουδών και των ΙΕΚ μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου. Επίσης, προβλέπεται μαθητεία στο πλαίσιο των σπουδών στις ΣΕΚ.

Με βάση το CEDEFOP η μαθητεία:

(α) περιλαμβάνει συστηματικές, μακροχρόνιες περιόδους εναλλαγής μάθησης/εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και σε έναν οργανισμό εκπαίδευσης/κατάρτισης και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων (qualifications),

(β) ο εργοδότης αναλαμβάνει την ευθύνη για το μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης που πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας και

(γ) ο μαθητευόμενος συνδέεται με τον εργοδότη μέσω κάποιας σύμβασης και λαμβάνει αποζημίωση (μισθό).

Πιο συγκεκριμένα η μαθητεία θα διεξάγεται κατά το 4ο προαιρετικό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ και κατά τη διάρκεια των σπουδών συγκεκριμένων ειδικοτήτων των ΙΕΚ και των ΣΕΚ.

Για κάθε ειδικότητα για την οποία θα εφαρμοστεί μαθητεία, θα υπάρχει αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ θα χωρίζεται στο θεωρητικό κομμάτι που θα γίνεται μια (1) φορά την εβδομάδα στην Εκπαιδευτική Δομή και στο πρακτικό κομμάτι που θα γίνεται τέσσερεις (4) φορές την εβδομάδα στην επιχείρηση που προσέφερε τη θέση μαθητείας.

Ο κάθε μαθητευόμενος θα αμείβεται με το 75% του βασικού μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, από το οποίο τα 11 €/ ημέρα θα καταβάλλονται ως επιδότηση στον μαθητή.

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ (MIS: 5005892)
Μετάβαση στο περιεχόμενο