Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των Υποέργων 9 έως 12 «Εξοπλισμός ΤΠΕ» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων [3] ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕ: 2017ΣΕ3451005).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06 € ) πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ (24/%), ποσού εφτά χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (7.741,94€), δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ώρα 9:00π.μ στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.: 15120 Μαρούσι Αττικής (Γραφείο 1036), και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 10/1/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο κτίριο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, (Ανδρέα Παπανδρέου 37 Γραφείο 1031,1ος όροφος, Τ.Κ.: 15120 Μαρούσι Αττικής ) ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το ΥΠΕΘ / ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

 

Διακήρυξη (.pdf)   (22/12/2017)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και την Τετάρτη, 10-01-2018 και ώρα 14.00.

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 1  (.pdf) (16/1/2018)

Για τη διαδικασία των ενστάσεων θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των Υποέργων 9 έως 12 «Εξοπλισμός ΤΠΕ» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο