Πρόσκληση (.pdf)   (3/11/2017)

Διεκρινίσεις (.pdf)   (17/11/2017)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων έως και την Δευτέρα, 20-11-2017 και ώρα 15.00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Μελέτη για την Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Δημοσιότητα και Προβολή της ΕΕΚ»
Μετάβαση στο περιεχόμενο