Κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018 εφαρμόζονται 2 σημαντικές αλλαγές για την απόδοση της μηνιαίας μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσω του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ:

  1. Η πληρωμή μηνιαίας μισθοδοσίας θα γίνεται όπως και των αναπληρωτών που προλαμβάνονται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. (σχετικό το υπαρ. 3513/13-09-2017  της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας)
  2. Δίνεται η δυνατότητα της άμεσης απόδοσης Μισθολογικού Κλιμακίου που είχε ο αναπληρωτής κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 ώστε από την 1η μισθοδοσία να πληρώνεται τουλάχιστον σύμφωνα με το Μισθολογικό Κλιμάκιο που είχε στο προηγούμενο σχολικό έτος. (σχετικό το υπαρ. 149784/E2/11-09-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ )
2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΕΠ και ΕΒΠ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ και ΠΔΕ
Μετάβαση στο περιεχόμενο