στο πλαίσιο του Υποέργου 16 «Διαχείριση Πράξης» της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Πρόσκληση  (.pdf)   (02/08/2017)

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της παραγωγής τηλεοπτικού μηνύματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο