Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας τροφοδοσίας (catering) για τη διοργάνωση ημερίδας προβολής της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Απόφαση – Πρόσκληση (.pdf)  (04/7/2017)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων  έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00μμ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας τροφοδοσίας (catering)
Μετάβαση στο περιεχόμενο