«Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων  έως και την Πέμπτη 20-04-2017 και ώρα 15.00

Πρόσκληση (.pdf) 31-3-2017

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρίθμ: 1276/31-3-2017 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών (.pdf)  10-04-2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων  έως και την Τρίτη 02-05-2017 και ώρα 15.00

Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών
Μετάβαση στο περιεχόμενο