Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18.1.α του Ν.3614/2007 και το άρθρο 10.8.β. του Ν.3840/2010 και με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007), τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) καθώς και το αρθ.6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-15 για την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014).

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποσπαστούν/μετακινηθούν στην υπηρεσία μας αφού αξιολογηθούν θετικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης που υποστηρίζεται από τη ΜΟΔ ΑΕ του άρθρου 7 παρ.2α του Ν. 2860/2000 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18.1.α του Ν.3614/2007 και το άρθρο 10.8.β. του Ν.3840/2010 του και θα τοποθετηθούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με μετακίνηση ή απόσπαση για πέντε (05) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 καθώς και του άρθρου 38 του Ν. 4314/2014.

Η ζητούμενη ειδικότητα είναι η εξής:

  • Διοικητικοί υπάλληλοι ή/και εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ13 με πτυχίο Νομικής (Νομικό Τμήμα) και με εμπειρία στις Δημόσιες Συμβάσεις.

 

Πρόσκληση (.pdf)

Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (.doc)

Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού σημειώματος (.doc)

Επαγγελματική εμπειρία (.doc)

Αίτηση (.doc)

 

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο