Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προϋπολογισμός
2.909.405,50 €

Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή
Η αναβάθμιση των υποδομών σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στοχεύοντας στην προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού ΤΠΕ προκειμένου να προωθηθεί η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τις οποίες η προσβασιμότητα, η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποτελούν μέτρα πρόληψης της σχολικής διαρροής.

Στόχοι
Η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Προσχολική, Α/θμια και Β/θμια Γενική Εκπαίδευση μέσω της προμήθειας, θέση σε λειτουργία και σχετικής επίδειξης λειτουργίας του εξοπλισμού ΤΠΕ (σταθερών, φορητών ΗΥ, εξωτερικών σκληρών δίσκων, ασύρματων σημείων πρόσβασης, εξυπηρετητών, διαδικτυακών καμερών, διαδραστικών συστημάτων και σετ ρομποτικής) για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και εφαρμογών πληροφορικής σε 664 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια Γενικής Παιδείας) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αποτελέσματα
– Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποτέλεσμα τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών.
-Εξοικείωση των μαθητών με βασικές λειτουργίες ψηφιακών συσκευών (υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές υπολογιστών, κλπ.).
– Αύξηση του κινήτρου για μάθηση και περιορισμός της σχολικής διαρροής.
– Ενίσχυση της εξατομικευμένης μάθησης και προώθηση του θεσμού της δια-βίου μάθησης.
– Αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου.
– Χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού εκπαίδευσης.
-Ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής μέσω της διαμόρφωσης συνθηκών ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση.

Αφίσα (.jpg)

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο