Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση Μελέτης Εύλογου Κόστους (ΜΕΚ), στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ», με κωδικό ΟΠΣ 6003243, του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Πρόσκληση (.pdf) Παραρτήματα (.docx)  

Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο  (2) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης  στο πλαίσιο του Υποέργου 1  «Τεχνική Βοήθεια Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.» της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.» με κωδικό ΟΠΣ 6003243 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».  

Ορίζουμε  ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη με αρ. πρωτ. 1293/26-03-2024 ( ΑΔΑ: Ρ1Φ046ΝΚΠΔ-ΦΝΦ ) Πρόσκληση  έως και την Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 15:00. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 1.            Α.Π. 1293/26-03-2024   (  ΑΔΑ:  Ρ1Φ046ΝΚΠΔ-ΦΝΦ ) (.pdf)  

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519

«SUB1.1 – Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου Link    Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (.pdf) (15/3/2024) 1. Ποια «Δράση» πρέπει να επιλέξω για την εγγραφή μου στο ΠΣΚΕ; Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης

Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

3η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης (.pdf)  (14/03/2024)

Έγκριση του με αριθ. 07/28-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 7/28-02-2024 (.pdf)  (14/03/2024)

Έγκριση του με αριθ. 06/13-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 6/13-02-2024 (.pdf)  (12/03/2024)

Δεύτερη (2η) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6929/21-12-2023 (ΑΔΑ: 60Γ746ΝΚΠΔ-0ΗΡ) Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ως προς την προσθήκη επτά (7) προτάσεων, την επικαιροποίηση

1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6929/21-12-2023 (ΑΔΑ: 60Γ746ΝΚΠΔ-0ΗΡ) Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας«Ελλάδα 2.0» – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟως προς τους προϋπολογισμούς των προτάσεων με κωδ. έργων ΥΠ1ΤΑ-0555905 και ΥΠ1ΤΑ-0555843 στο Παράρτημα 1, ως προς τα συνολικά ποσάστον Πίνακα της Ενότητας Α και ως προς την ημερομηνία έναρξης των έργων από 01-02-2024 σε 03-02-2024. 1η Τροποποίηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο