Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι,  με την με αρ. πρωτ. 1221/15-04-2022 (ΑΔΑΜ: PROC010434877   2022-04-20) απόφαση, τροποποιήθηκε η  με  αριθμ. πρωτ. 890/28-03-2022, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010274398    2022-03-28) για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ.» με κωδικό (MIS

Ανάδειξη Έργου που υλοποίησε η ΕΔ ΕΣΠΑ ως Καλή Πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Ανάδειξη Έργου που υλοποίησε η ΕΔ ΕΣΠΑ ως Καλή Πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Το έργο που υλοποίησε η ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας την περίοδο 2020-2021 με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση Μαθητευομένων Μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19» στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Μετάβαση στο περιεχόμενο