Κατάλογος έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018 – 2019 έως 2022 – 2023)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. (Πράξη με MIS: 5030717 για τα σχολικά έτη 2018 - 2019 έως 2020 - 2021 και MIS: ...
Περισσότερα

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. (Πράξη με MIS: 5030985 για τα σχολικά έτη 2018-2019 έως 2020-2021 και MIS: 5131409 για το σχολικό ...
Περισσότερα

Εξειδικευμένη Eκπαιδευτική Yποστήριξη (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. (Πράξη με MIS: 5031672 για τα σχολικά έτη 2018-2019 έως 2020-2021 και MIS: 5114156 για το σχολικό ...
Περισσότερα

Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018 – 2019 έως 2021 – 2022)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. (Πράξη με MIS: 5031773 για τα σχολικά έτη 2018-2019 έως 2020-2021 και MIS: 5131162 για το σχολικό ...
Περισσότερα

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018 – 2019 έως 2021 – 2022)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. (Πράξη με MIS: 5031881 για τα σχολικά έτη 2018-2019 έως 2020-2021 και MIS: 5131193 για το σχολικό ...
Περισσότερα

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018 – 2019 και 2021 – 2022)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. (Πράξη με MIS: 5030593 για το σχολικό έτος 2018 - 2019 και MIS: 5114172 για το σχολικό ...
Περισσότερα

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018 – 2019 έως 2021 – 2022)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. (Πράξη με MIS: 5030264 για τα σχολικά έτη 2018 - 2019 έως 2020 - 2021 και MIS: ...
Περισσότερα

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018 – 2019 έως 2022 – 2023)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/ Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. (Πράξη με MIS: 5030982 για τα σχολικά έτη 2018 - 2019 έως 2020 - 2021 και MIS: ...
Περισσότερα

Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ (MIS: 5104165)

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
1.000.000,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Περιγραφή
Κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 και λόγω της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, αναδείχθηκαν οι ελλείψεις ΤΠΕ στα ΙΕΚ επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους διδάσκοντες αλλά και τους σπουδαστές, καθώς τα ΙΕΚ δεν διέθεταν κατάλληλες υποδομές ΤΠΕ, ώστε να παρέχεται με σύγχρονο τρόπο η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια 1250 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 126 εκπαιδευτικές μονάδες (ΙΕΚ) ...
Περισσότερα

Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID-19

  Τίτλος
Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID-19 (κωδικός ΟΠΣ: 5070129) Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
Ο Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 3.257.520,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιγραφή
Η Πράξη αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους μαθητευόμενους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. και των Δ.ΙΕΚ για το διάστημα από Μάρτιο έως Μάιο 2020, κατά το οποίο έγινε αναστολή/απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ...
Περισσότερα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο