Διευκρινίσεις επί των όρων του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (Αρ. Διακ. 1/2017)

Διευκρινίσεις (.pdf)  (09/03/2017)

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας αποφάσισε την προκήρυξη και διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων 

Παροχή υπηρεσιών παραγωγής, ανατύπωσης και διανομής αφισών

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την   Παροχή  Υπηρεσιών  Παραγωγής, Ανατύπωσης και Διανομής ΑΦΙΣΣΩΝ 7 Πράξεων του 2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας προκηρύσσει και διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το αντικείμενο

Παλαιότερες δημοσιεύσεις

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην παλιότερη ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας όπου μπορείτε να δείτε παλαιότερες δημοσιεύσεις